จ.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผล เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จัดสรรงบฯอย่างคุ้มค่า มุ่งประชาชนสูงสุด


ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี ได้นำทีมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยจังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอ เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างสูงสุด

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า “จังหวัดปัตตานีได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ โดยให้ทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นได้เสนอโครงการและจังหวัดได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงไปให้ดำเนินการ และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจประเมินผลโครงการรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วง และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว”

ดังนั้น จังหวัดปัตตานีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงเป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานการศึกษา ภาคประชาชนและภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงาน ผลการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลโครงการทั้ง 12 อำเภอ ของจังหวัด จำนวนกว่า 42 โครงการ ทั้งหมดได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ บางส่วนอยู่ระหว่างปรับพื้นที่ บางส่วนรอส่งมอบวัสดุก่อสร้าง ซึ่งคณะทำงานได้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ คาดว่าทุกโครงการจะสามารถดำเนินการเรียบร้อยตามสัญญาและสามารถใช้งานได้ เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี