สงขลา – จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้นำไปสักการะ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันนี้ (15 พ.ย. 62) ที่ ห้องติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลากล่าวว่า ทุกภาคในจังหวัดสงขลา ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี ในวันนี้ (15 พ.ย. 62) สืบเนื่องจากในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดินที่ใต้ฝ้าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณีในการนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้พร้อมใจกันจัดโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตลอดทั้งปี


ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น สร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างสิริสวัสดิ์พิพัฒนไพบูลย์วัสดิพิพัฒนไพบูลย์แก่ประเทศชาติ

จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x11.25 นิ้ว จำนวน 23,232,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งหลังจากนี้ พสกนิกรทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562 ไว้สักการะทุกครัวเรือน ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา