กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อบรมให้ความรู้การปลูกกาแฟอะราบิก้าแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ (YCOT)

สร้างรายได้เสริม แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับหน่วยงานภารัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการเพาะปลูกการดูแลกาแฟอาราบิก้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในการปลูกเพาะปลูกกาแฟของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นายฉัตรชัย กิติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เป็นประธาน ในพิธีเปิด การฝึกอบรมวิธีการปลูกดูแลและบำรุงรักษาพันธุ์กาแฟ พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, วิทยากร จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, ผู้ประกอบการแปรูปกาแฟ และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ รุ่นใหม่ Yala Coffee Operation Team (YCOT) (วายคอต) เข้าร่วมจำนวน 250 คน

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ รุ่นใหม่ (YCOT) เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันส่งเสริมการปลูกกาแฟเป็นพืชทางเลือกทดแทนยางพาราที่เสื่อมโทรม และมีปัญหาด้านราคา ตามนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราของรัฐบาล หรือปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมีเกษตรเข้าร่วมเครือข่าย YCOT จำนวน 250 ราย คิดเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟ 700 ไร่ โดยสมาชิกกลุ่ม YCOT ทุกคน ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถพัฒนาเป็นกลไกเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันในจังหวัดยะลาในรูปแบบประชารัฐ

นายหิรัณย์ จันทรนิตย์ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ รุ่นใหม่ กล่าวว่า “เมื่อก่อนเมื่อ 30 ปีที่แล้วมีการปลูกกาแฟโรบัสต้าหลังจากนั้นประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีตลาดรองรับในการซื้อผลผลิต ซึ่งขณะนั้นราคากิโลกรัมละ 80 บาท และวันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจัดโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์กับเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรบางรายมีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ แต่สิ่งที่เป็นกังวลคือตลาดที่จะรองรับผลผลิต และขณะนี้เมื่อมีโครงการส่งผลให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันถือเป็นเรื่องที่ดี และที่ได้มาอบรมวันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งกิ่ง ปรับแต่งต้นลำต้น และการบำรุงดูแลต้นพันธุ์กาแฟ ที่ผ่านมาประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคแมลง หลังจากมาร่วมโครงการวันนี้ได้ความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการปลูกกาแฟ และในระยะยาวและความต่อเนื่องในการปลูกกาแฟขึ้นอยู่กับเกษตรกรหากมีการรวมกลุ่มกันและร่วมกันพัฒนากาแฟขึ้นมามองว่าน่าจะประสบความสำเร็จซึ่งปัจจุบันราคายางตกต่ำคาดว่าในอีก 4 ปี คงจะได้รายได้จากผลผลิตกาแฟ”

การอบรมให้ความรู้การเพาะปลูกและดูแลต้นกาแฟอะราบิก้า แก่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ รุ่นใหม่ (YCOT)ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เกี่ยวกับการเพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าด้วยเมล็ดพันธุ์อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลรักษาต้นกาแฟอาราบิก้า ทั้งการให้น้ำ ให้ปุ๋ย การตกแต่งกิ่ง การกำจัดศัตรูและการป้องกันกำจัดโรคและแมลง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการตัดแต่งต้นกาแฟอาร้าบิก้า การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป และช่องทางการตลาด ให้แก่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ รุ่นใหม่ YCOT เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปลูกกาแฟในพื้นที่ต่อไป


ที่มา: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า