รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยือนสงขลา เปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ มุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพปัญหา

วันนี้ (13 พ.ย. 62) ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัด หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กล่าวว่า การจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังลดความซ้ำซ้อนในการจัดบริการสาธารณะของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ และเป็นการเพิ่มบทบาทและอำนาจการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การจัดบริการสาธารณะ การกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง การถ่ายโอนภารกิจ ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน และชุมชนมากที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดยโครงการฯ จะให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนวัตกรรมภาครัฐ (GOV Lab) ในการให้บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แนวทางการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ บทบาทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับถ่ายโอนภารกิจตามร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 และกลไกการขับเคลื่อนและภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา