สงขา – ผู้ว่า ฯ สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (12 พ.ย.62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี พันโทเสรี โพธิ์เงิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในส่วนต่างๆของฟาร์ม และว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดยการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมฟาร์มและดูกระบวนการทำงาน การจัดการของฟาร์ม พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การปลูกเมล่อน การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การเลี้ยงผึ้งโพลง และผึ้งชันโรง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และดูแลเกษตกรในจังหวัดสงขลาได้ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ฯ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ภายในฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตร เป็นแหล่งจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์ม สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลกำไร ทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้

พร้อมเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต

ที่มาภาพข่าว : อมลรดา ชูประสิทธิ์, ประชา โชคผ่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา