กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังพล

และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ที่ลานปฏิบัติธรรม เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก รักชาติ รัตนาศักดิ์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระ ซึ่งได้นิมนต์พระปลัดศิจะพรรณ สุธมุโม ป. รองเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดยะลา บรรยายธรรม โดยมีกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจพุทธ ศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนผู้นำเครือข่ายพี่น้องไทยพุทธ ในพื้นที ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลดี และเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข


ที่มาข้อมูล/ภาพ: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า