ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้จนถึงพฤษาคม ปี 2563 ระดับปริญญาโท 8 คณะ 24 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.ม.ไทยศึกษา ศศ.ม.ภาษาไทย
 • คณะศึกษาศาสตร์ กศ.ม.การบริหารการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2), กศ.ม.การบริหารการศึกษา (แผน ข), กศ.ม.การวิจัยและประเมิน, กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, กศ.ม.พลศึกษา, กศ.ม.ภาษาไทย, กศ.ม.หลักสูตรและการสอน, กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ บธ.ม.การจัดการธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา วท.ม.เคมี วท.ม.ชีววิทยา วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ม.ฟิสิกส์ วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน
 • วิทยาลัยนานาชาติ บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ

และปริญญาเอก เปิดสอน 7 คณะ 9 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะศึกษาศาสตร์ กศ.ด.การบริหารการศึกษา และกศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ บธ.ด.การจัดการธุรกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์ ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน
 • บัณฑิตวิทยาลัย ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • วิทยาลัยนานาชาติ ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ)

โดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร้อยแล้วและการสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรมมากขึ้น แม้จะเป็นหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการ สู่บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นกำลังสังคมในระดับที่สูงขึ้นม.ทักษิณ โดดเด่นในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งใช้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน พลังงานลม

ที่สำคัญปณิธานของ ม.ทักษิณ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” นำองค์ความรู้เหล่านี้ทำเพื่อสังคม มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้มาเรียนที่ ม.ทักษิณ โดยมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย