นายสุพิท จิตรภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเยาวชนเกษตร โดยการส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาโดย มีความองค์ความรู้ทางการเกษตร

โดยคาดหวังให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่และก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ในอนาคต โดยใช้หลักการ “ปลูกฝัง เรียนรู้ บ่มเพาะ ต่อยอด” และใช้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรในการพัฒนาเยาวชนเกษตร ในการนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ในส่วนของ ม.อ.ได้มีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561  สมาชิกกลุ่มจำนวน 30 คน และทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการรับสมัครสมาชิกยุวเกษตรกร เข้าศึกษาต่อในสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาวาริชศาสตร์ปีการศึกษา 2562 และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้จังหวัดดำเนินการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับมัธยมปลาย เพื่อรองรับการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในการรับสมัครสมาชิกยุวเกษตรกรเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาเยาวชนเกษตรเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยนำร่องที่โรงเรียนบ้านเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายสุพิท  จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติ่มว่า ในปีการศึกษา 2563 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.ได้ให้โควตาพิเศษ แก่ยุวเกษตรกร จำนวน 14 คน ดังนี้ สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 คน สาขาวาริชศาสตร์ จำนวน 1 คน สาขาพืชศสาสตร์ จำนวน 2 คน สาขาพัฒนาการเกษตร จำนวน 5 คน สาขาการจัดการศัตรูพืช จำนวน 2 คน และสาขาปฐพีศาสตร์ จำนวน 3 คน

โดยสมัครได้ระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2562  สมัครทาง Online : http://www.natres.psu.ac.th โดยผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 ภาคการศึกษา)
3. มีสัญชาติไทย
4. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจากทั่วประเทศและกลุ่มจะต้องจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างถูกต้อง
5. คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 4 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ หากยุวเกษตรกรคนไหนสนใจเข้ารับโควตาพิเศษนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 074- 286040 หรือ 074- 286235