วจก.ลับขวาน เตรียมน.ศ. “MICE” ออกสู่ตลาด!!

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยประธานหลักสูตรสาขา MICE อาจารย์ ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แนวคิดการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษา และการสร้างงานอย่างมีคุณภาพออกสู่สังคม รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในเรื่องของอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสิริน ชีพชัยอิสสระ กรรมการหอการค้า จ.สงขลา/ เจ้าของแบรนด์ไอริน มีนักศึกษาสาขาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สาขาการตลาด สาขาโลจิสติกส์ สาขาการเงิน ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมการรับฟังจำนวน 100 คน


การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ นอกห้องเรียนโดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการ ของการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม การขับเคลื่อนเวทีสังคมทุกมิติ และเป็นผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของความสำเร็จต่าง ๆ มากมายของ ในจ.สงขลา คุณสิริน ชีพชัย อิสสระ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมรับฟังการเปลี่ยนประสบการณ์จริงครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกับสังคม การส่งเสริมบุคลิกภาพก่อนการเข้าสู่วิชาชีพ การค้นพบคุณค่าและความสามารถจุดเด่นของตนเอง เพื่อนำออกมาสร้างสรรค์ทั้งตนเอง และสังคมให้มีคุณภาพ


นอกจากนั้นในเรื่องของ อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งในปัจจุบัน เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม ด้วยสามารถสร้างแรงกระเพื่อม สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล อีกทั้ง สสปน. ยังได้มีการส่งเสริมไมซ์ ได้เติบโตในส่วนภูมิภาคอย่างเต็มที่อีกด้วย จึงเป็นโอกาสทางการตลาด และการก้าวสู่วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขา การจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนักศึกษาที่เข้าร่วมครั้งนี้ เป็นอย่างมากที่จะก้าวสู่โอกาสของความสำเร็จในภาคธุรกิจไมซ์ ควบคู่ไปกับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับการก้าวเข้าสู่สังคมยุคใหม่อย่างมีคุณภาพต่อไป