นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 มอบโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ในปีนี้ อบจ.สงขลา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2562 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม