วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องประชุมรัตนโกสิทร์ อ. สทิงพระ นายนพพร​ หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำในพื้นที่โดยได้มอบนโยบายให้ผู้นำในแต่ละตำบลเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการดำเนินงานสนับสนุนสินค้า OTOP และของดีอำเภอสทิงพระ

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตที่ทำมาจากตาลโตหนด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง

นายนพพร หนูเพชร กล่าวว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกำลังสำคัญของรัฐและกระทรวงมหาดไทยที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด จึงขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่น และน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ทำให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน