“ผศ.ดร.รุ่งรัตน์” ครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2561 พลังจิตวิญญาณความเป็นครู ผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์

“คนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง จงทำตนให้สมกับคุณค่าที่มี และเราจะเป็นคนที่เลอค่าที่สุดความสำเร็จในชีวิต คือทำงานทุกสิ่งอย่างด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ ผลที่ได้คือผลของงาน แม้ถูกบ้างผิดบ้าง เยี่ยมบ้าง แย่บ้าง แต่ทุกอย่างคือครู ที่จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตต่อไป”


อาจารย์รัตน์ หรือ ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อ (ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ-หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 – ปัจจุบัน


อาจารย์รัตน์ ผู้มีพลังจิตวิญญาณความเป็นครูเต็มเปี่ยม อุทิศตนเพื่อศิษย์มาตลอดการทำงานอายุราชการ ส่งศิษย์ถึงฝั่งไปหลายสิบรุ่น พร้อมทั้งมีผลงานมากมายออกสู่วงการการศึกษา และสังคมผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย เช่น ปี 2550 เขียนตำรา ศาสตร์แห่งภาษาเพื่อการรับสาร ปี 2553 การเขียนเชิงธุรกิจ และตำราอื่น ๆ อีกมากมายอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตความเป็นครู คือ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561” เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เพราะด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเต็มเปี่ยมทำให้ อาจารย์รัตน์ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้ผู้เป็นศิษย์อย่างเต็มภาคภูมิ สมกับการเป็นแม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริง


อาจารย์รัตน์ เล่าว่า การที่ดิฉันเลือกที่จะทำงานในสาขาอาชีพครูเพราะดิฉันมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพนี้ นั่นหมายความว่าดิฉันมีความรักอย่างบริสุทธิ์ใจในอาชีพนี้ ความรักที่มีได้ถ่ายทอดผ่านการทำหน้าที่ครูด้วยความเมตตา ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดิฉันทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างเต็มที่ ทั้งใน และนอกเวลาราชการ และดิฉันจะยังคงปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ แม้เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาจะทำให้เกิดความอ่อนล้าบ้าง เช่น นักศึกษาที่มีค่านิยมเปลี่ยนไป สังคมที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น ดิฉันก็จะยังคงทำทุกหน้าที่เพื่อมุ่งพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมต่อไป และให้พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเท่าทันในโลกยุคปัจจุบัน”