31 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปริก โดยนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเทศบาลตำบลปริกได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโดดเด่น (ระดับเทศบาลตำบล)

โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล