วันนี้ (31 ตุลาคม 2562) ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศบัณฑิตอาสา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน, บัณฑิตอาสา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยของชุมชน เป็นเวทีให้การบริการวิชาการ และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนอีกด้วย

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มามอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 14 ขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานครบเวลา 1 ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนประสบผลสำเร็จ

เท่าที่ได้รับทราบจากรายงานการดำเนินงานของโครงการ ด้านการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต พบเห็นได้ว่าบัณฑิตอาสาได้พัฒนาตนเองทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการทำงานวิจัยและพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เช่น มีความเสียสละ อดทน ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน ตรงต่อเวลา เรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม กล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น รู้จักวิเคราะห์ รู้จักการวางแผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ ตลอดจนการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นต้น

ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นได้ทราบว่าบัณฑิตอาสาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่ชุมชนได้ดำเนินการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย

“ผมขอขอบคุณบัณฑิตอาสาที่ได้เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรากับพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้พื้นที่ได้ประโยชน์และมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาของชุมชน” ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว

สำหรับโครงการบัณฑิตอาสา ม.อ. จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ.2547 เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัยให้สามารถทำงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ปัจจุบันได้ดำเนินงานครบ 14 รุ่นแล้ว ในรุ่นที่ 14 นี้ได้มีบทบาทเพิ่มขึ้น ในฐานะนักวิจัยในโครงการ ที่มีคนในชุมชนเป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นนักวิจัยร่วมหรือที่ปรึกษาโครงการ ดำเนินโครงการที่ตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการของชุมชน มีบัณฑิตอาสาคงอยู่ในโครงการ จำนวน 13 คน ปฏิบัติงานในชุมชนต่างๆ 13  พื้นที่ ใน 8 จังหวัดภาคใต้