สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา สสส. และมทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จัดอบรมผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 29-31 ตุลาคม โดยเมื่อวันที่ 30 ต.ค.2562 เดินหน้าต่อเนื่อง นำคณะอบรม 80 คน และทีมงานเดินหน้าต่อใน


วันที่ 2 ของการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการมีส่วนร่วม ผู้อบรมลงพื้นที่ แปลงเกษตรกรจริง ๆ จำนวน 8 แปลง ที่ทางสมาพันธ์ได้จัดบทเรียนให้ โดยมีรูปแบบการทำเกษตรที่ หลากหลายให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ฝึกปฎิบัติ หลังจากเรียนทฤษฎี และเครื่องมือ SDGsPGS ซึ่งในวันแรก แปลงปฎิบัติ ประกอบด้วย นาข้าวอินทรีย์ พืชร่วมยาง สวนผสมผสาน สวนผลไม้ อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย ผักสวนครัว สมุนไพรพื้นบ้าน ไร่นาสวนผสม โดยแต่ละทีม มีพี่เลี้ยง หัวหน้ากลุ่ม ผู้ตรวจ และเกษตรกรเจ้าของแปลง ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ สังเกตเก็บภาพ และบันทึกข้อมูล ตามมาตรฐาน 22 ข้อ ของ SDGsPGS เพื่อนำเข้าสู่ Workshop ช่วงบ่าย


นับว่าเป็นการเริ่มต้น เดินทางของการก้าวสู่ มหานครเกษตรอินทรีย์ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางครั้งนี้ เชื่อมั่น แน่นอนว่า กลุ่มผู้นำการการอบรมผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ครั้งนี้ จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้สงขลา กลายเป็นสงขลามหานครเกษตรอินทรีย์อย่างแน่นอน