วันที่ 28 ตุลาคม 2562 กลุ่มละครมาหยา โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้จัดพูดคุยแกนนำส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ซึ่งในปีที่ผ่าน ได้ดำเนินการสร้างแกนนำเยาวชนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ห่างไกล โดยกลุ่มละครมาหยา จังหวัดกระบี่ ในเวทีการพูดคุยครั้งนี้ เป็นการออกแบบและวางแผนการดำเนินงานของเกาะแห่งการอ่าน โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงกลุ่มเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย ซึ่งมีแกนนำเป็นบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเกาะศรีบอยา อสม. และสื่ออาสาในจังหวัดกระบี่ มาร่วมพูดคุยออกแบบในเวทีครั้งนี้

นายปริวัฒน์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้รับผิดชอบโครงการเกาะแห่งการอ่าน เล่าว่า ทิศทางในการพูดคุยครั้งนี้ เป็นการออกแบบการดำเนินงานในการเคลื่อนงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างการพัฒนาการในเด็กปฐมวัยในชุมชน และการเชื่อมการดำเนินงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลในการจับมือเพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ผู้ปกครองจะมาสร้างปรากฎการณ์ร่วมกันหลังจากนี้

การพูดคุยครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังในการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านด้วยพลังจากความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อเด็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงวัฒนธรรมการอ่าน นั่นเอง