“อบต.ท่าข้าม” ปลูกจิตสำนึกเปิดพื้นที่เรียนรู้ท้องนาให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักและอนุรักษ์การทำนาปลูกข้าว


27 มีนาคม 2562 ที่ตลาดต้นโด ม.6 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรม “โรงเรียนท้องนา” เพื่อให้เยาวชนและเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ถึงวิธีปฎิบัติและขั้นตอนในการทำนาข้าวด้วยการลงมือปฎิบัติจริง และปลูกจิตสำนึกให้เด็กในยุคปัจจุบันได้อนุรักษ์การทำนาข้าวเอาไว้โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ร่วมถึงเด็กนักเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชาวนามาเป็นวิทยากรทำการสาทิตขั้นตอนต่างๆในการทำนา โดยเริ่มจากตั้งแต่การเตรียมดินเพื่อหวานกล้าพันธุ์ข้าว ซึ่งใช้พันธุ์ข้าวดำและพันธุ์ข้าวขาวซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวประจำท้องถิ่นของต.ท่าข้ามที่ใช้เวลาในการปงูกประมาณ 1เดือน และสาธิตวิธีการถอดต้นพันธุ์ข้าว(ต้นกล้า) เพื่อเตรียมนำไปดำในท้องนาที่ได้ไถ่เตรียมไว้


จากนั้นเป็นขั้นตอนของการดำนา โดยเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างช่วยกันดำนาโดยมีวิทยากรช่วยแนะนำวิธีการดำนาที่ถูกต้อง คือการนำต้นกล้าประมาณ 2-3 ต้น ปักลงไปให้เรียงเป็นแถว ในท้องนาที่มีสภาพเป็นโคลนอย่างใกล้ชิดซึ่งบางคนได้นั้งลงกับพื้นนาที่เต็มไปด้วยน้ำและโคลน ซึ่งนอกจากได้เรียนรู้การดำนาแล้วยังสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมครั่งนี้เป็นอย่างมาก


ดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกอบต.ท่าข้าม ได้กล่าวถีงกิจกรรมนี้ว่า เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการในการทำนาปลูกข้าวให้กับเด็กในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นวิถีชีวิตของบรรพบุรุษและปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์การทำนาซึ่งเริ่มจะเลือนหายไปจากชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวแงะพืชท้องถิ่น ตามกระแสพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย

ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ตลาดใต้โด นอกจากจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการทำนาให้กับเด็กๆแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอีกด้วยซึ่งหลังจากนี้ประมาณเดือนมีนาคม 2563 ต้นข้าวจะออกร่วงสีทองเต็มท่องทุ่งนาซึ่งจะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับร่วงข้าวสีทองเป็นจำนวนมาก