สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลัง  จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคมนี้

หลังจากที่หลายหน่วยงานใน จ.สงขลาของเรา ได้ผลักดันเรื่องของ การขับเคลื่อนสงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์  โดยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562ที่ผ่านมา  ณ วิทยาลัยรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดเวที “เขย่าทัศน์” ขับเคลื่อนสงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ในนามตัวแทนคณะผู้จัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขย่าทัศน์ครั้งนี้ประมาณ 300 คน ซึ่งครั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อต้องการให้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง  และให้เกิดผลการดำเนินงานขึ้นให้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสนธิกาญชน์    วิโสจสงคราม กล่าวว่า สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลามีหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดสงขลา และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสำนักบ่มเพาะวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา และมีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดสงขลาและขยายผลต่อไปทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ   เป็นเวทีสร้างความเข้าใจ รณรงค์ขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ อันจะนำซึ่ง “ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย”และคุณภาพชีวิตของประชาชน   เพื่อจัดนิทรรศการผลงานเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ทั้งรูปแบบพืชร่วมยาง สวนผสมผสาน เกษตรแปลงใหญ่ที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพื้นที่จังหวัดสงขลา

โดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคมนี้ และเดินหน้าทำการตรวจแปลง พัฒนาฐานข้อมูล จัดประชุมกลั่นกรองข้อมูลแต่ละแปลง และจัดประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกของจังหวัดสงขลาในเดือนมกราคม 2563 และในกลางปี 2563 มีแผนการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพัทลุง สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศ เราจะร่วมกันทำให้สงขลา กลายเป็นมหานครเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างแท้จริง