”บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ลงยะลา ติดตามงานพัฒนาพื้นที่ จชต. สั่งการ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าดันเกษตรกรปลูกพืชการเกษตรแห่งอนาคต ‘ไผ่-กาแฟ’ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ ปชช. ในพื้นที่พร้อมจับมือภาคเอกชนสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพและการตลาด

 

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปจาก เลขาธิการ ศอ.บต. ในเรื่องความก้าวหน้าการพัฒนาแบบไร้รอยต่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเสนอให้รัฐบาลเร่งรัดและผลักดัน ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยายสรุป รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและประสบความสำเร็จ

 

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การตรวจและติดตามงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับทราบงานนโยบายของรัฐบาลที่นำไปปฏิบัติในพื้นที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จหลายโครงการ รวมทั้ง การเตรียมการไว้เพื่อดำเนินการในระยะต่อไป ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือกันขับเคลื่อน โครงการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่หลากหลายให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้รายวัน รายเดือน รายปี ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

 

 

โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับแปลงเกษตรเดิม เช่น ส่งเสริมการปลูกไผ่ ปลูกไม้เศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ปลูกพืชกาแฟ พืชอัตลักษณ์ รวมทั้ง งานปศุสัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ ได้มีข้อสั่งการไปแล้ว ให้เดินหน้าเต็มกำลังสุดความสามารถ ซึ่งในส่วนนี้ได้มีองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพและการตลาดที่สำคัญ เช่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจคาเฟ่อเมซอน

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและ ศอ.บต. ยังจะมีการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสินค้าฮาลาล ผ่านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีความหลากหลายและผลิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชน ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีชีวะอนามัย โดยความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง การขยายผลให้เกิดผลิตผลด้านศิลปะและแฟชั่นมุสลิมไปยังฐานการทำงานในหมู่บ้านให้เป็นไปตามแนวคิด Taobao Village Model และต่อยอดไปยังสถาบันการศึกษาให้เป็นแบบ Taobao University ที่เป็นสถาบันดีไซน์และแฟชั่นสำหรับมุสลิมทั้งภูมิภาคเอเชีย/โลก เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเชื่อมไทยและเชื่อมโลกได้อย่างแท้จริง ด้านการพัฒนาสังคม จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด วันนี้ เราต้องร่วมมือกันเต็มที่เพื่อคืนลูกหลานให้กับพ่อแม่และครอบครัว พร้อมกับการเดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำศาสนาและสถานศึกษาเพื่อมีส่วนร่วมการป้องกันยาเสพติด การแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่สามารถป้องกันได้ด้วยการแพทย์ปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการที่ดีในเด็กเล็ก การเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย

 

ทั้งนี้สำนักงานสวนอุตสาหกรรม เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จะส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานมากขึ้นในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการจะทำหน้าที่การตลาดและเป็นพี่เลี้ยงให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง