จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสงขลา

วันนี้ (26 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีกรรมการร่วม 60 คน เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาของหน่วยงานราชการ เอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ขอให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น

สำหรับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของจังหวัดสงขลา ทั้ง 8 คน ร่วมเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน กรรมการอีก 54 คน จากส่วนราชการ และภาคประชาชน มีอำนาจหน้าที่ อาทิ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหา บูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ด้านนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ย้ำให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ตั้งใจทำงานเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ไม่ถูกทำลายไปมากกว่านี้ และให้นำข้อสรุปข้อคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ให้ขับเคลื่อน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงๆ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา