นักศึกษาคือความหวังของสังคมเสมอมา
เงิน100บาทของท่านจะช่วยเติมเต็มสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษาเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ

“ผมเติบโตและมีตัวตนเช่นทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นที่สำคัญก็มาจากการทำกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างและสะสมสำนึกการดูแลสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของการเติบโตเป็นพลเมืองที่เป็นความหวังของประเทศชาติ

ผม และ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งเพื่อนนักกิจกรรม จึงได้ก่อตั้ง #กองทุนนักศึกษาเพื่อสังคมขึ้น ภายใต้ “มูลนิธิภาคใต้สีเขียว” เพื่อระดมทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา

การระดมทุนครั้งแรกนี้จะสนับสนุนทุนทำกิจกรรมให้นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เงินเพียง 100 บาท หากมีผู้บริจาค 10,000 ท่าน ก็จะสามารถตั้งกองทุนนักศึกษาเพื่อสังคมจำนวน 1 ล้านบาทได้ด้วยพลังแห่งน้ำใจของพี่น้องผองมิตรทุกคน

ร้อยบาทร้อยใจเติมพลังคนหนุ่มสาวเพื่อสังคม
ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ
กองทุนนักศึกษาเพื่อสังคม
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 879-0-344081
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”
.
นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ M.D., Ph.D.
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาเพื่อสังคม
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อสังคม