เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี(มจร.ปัตตานี) อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมพลังจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) โดยพระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถระสมาคม/เจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ) พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘(มหานิกาย) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม
โดยมีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะเจ้าจังหวัด 5 จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล พุทธสมาคมจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและ สตูล ตัวแทน ศอ.บต. ตัวแทนจาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ นายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง กรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อธิบายโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) หลังจากนั้น ได้มีการปรึกษาหารือ ทุกคนต่างได้ให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) เพื่อกำหนดแนวทางวางแผนงานในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาให้พัฒนาทุกๆด้านและเป็นฐานที่มั่นคงดำรงอยู่ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป ส่วนความคืบหน้า จะนำเสนอเป็นข่าวในต่อไปโอกาสต่อไป

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาคมไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้