จังหวัดสงขลา พร้อมขบวนจิตอาสา ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ รองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

  

(ภาพประกอบข่าว)

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มของจังหวัดสงขลา เป็นนโยบายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ในช่วงมรสุมของภาคใต้ โดยมีความคาดหวังที่จะดำเนินการเร่งด่วนที่จะรองรับและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลอดจนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยมีเจตนาที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาจากต้นเหตุของปัญหา จึงได้กำหนดให้มีโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้การระบายน้ำให้สะดวก ลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี”

ด้วยความปรารถนาที่จะเป็นแบบอย่างในการดำเนินการเตรียมพร้อมรองรับการเกิดปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดให้มีการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำของพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งหมด โดยจะนำแนวทางในการดำเนินการครั้งนี้ ไปเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้นำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของการแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มของภาคใต้

(ภาพประกอบข่าว)

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเป็นต้นแบบของการเตรียมพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย เพื่อเป็นการเพิ่มการระบายน้ำ ลดภาวะน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พร้อมกันใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย

จุดที่ 1 บริเวณคลองสามกอง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมเคียน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ

จุดที่ 2 บริเวณคลองอู่ตะเภา (ลากูน่า) หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จุดที่ 3 บริเวณคลองอู่ตะเภา (วัดคูเต่า) หมู่ที่ 6 บ้านคูเต่า ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยจะมีการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายให้สามารถไหลสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเริ่มมีฝนตกชุกในพื้นที่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยช่วงฤดูมรสุม โดยจะมีการดึงจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานในการเตรียมความพร้อม ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  ภาพประกอบจาก: innnews.co.th