21 ตุลาคม 2562 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมคณะเข้าร่วมงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 52 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมแสดงความยินดีและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดพิธีสงฆ์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช ผู้ก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร การมอบรางวัลบุคคล หน่วยงานดีเด่นการประจำปี 2562 ประกอบด้วย เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ นักส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด ดีเด่น จำนวน 24 รางวัล รวมทั้งเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จำนวน 57 รางวัล

เพื่อสนับสนุนให้บุคคลและหน่วยงานสามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรด้วย

ทั้งนี้ได้มีการมอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแก่ข้าราชการและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร และยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้บริการเกษตรกร นิทรรศการกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และตัวอย่างผลสำเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย


ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งรับผิดชอบ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้นำบุคลากรและตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมรับรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 4 ประเภท บุคคลดีเด่น เกษตรอำเภอดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น หน่วยงานดีเด่น สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น

พร้อมกันนี้ได้นำผลไม้ อาทิ ลองกอง และสละสุมาลี ไปร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของภาคใต้ ให้ผู้มาร่วมงานได้รู้จักและชิมผลไม้คุณภาพของภาคใต้อีกด้วย