“ผู้ว่าฯ จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา” อายุ 58 ปี เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2504 ที่ อ.นาสาร จ.สรุาษฎร์ธานี จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมคงคา จากนั้นจบปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชีวิตรับราชการ ปี 2547 เป็นนายอำเภอยีงอ จ.นราธิวาส 1 ปี แล้วย้ายไปเป็นนายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา กระทั่งปี 2551 เป็นผู้อำนวยการส่วน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ต่อมาปี 2555 เป็นนายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี ปี 2557 ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครองปี 2559 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และปี 2560 ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

กระทั่งปี 2561 ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดสตูล ก่อนย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าฯ สงขลา 1 ตุลาคม 2562

“ผมมองว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ผู้ว่าฯ ไม่ใช่เป็นฮีโร่ ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง จึงต้องอาศัยความรู้จากพวกเราทุกคน อยากให้มาช่วยกัน ผมเข้าใจที่พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือประชาสังคม คาดหวังกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่า จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่อย่างไรได้บ้างให้ประสบความสำเร็จซึ่งเราทุกคน ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน”

ตนเปิดกว้างที่จะรับฟังทุกคนและนำมาประมวลหาแนวทางที่รับได้กับทุกฝ่าย เชื่อว่าทุกฝ่ายสามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ แต่อาจจะต้องลดความเป็นตัวตนลง ยอมรับฟังผู้อื่น ผมพยายามทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังทุกฝ่ายและนำมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ

“ผู้ว่าราชการจังหวัด” เป็นผู้บริหารจัดการให้ขับเคลื่อนงานไปได้ โดยมี 2 บทบาท บทบาทแรก เป็นฝ่ายบริหารจัดการแผนงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนจังหวัดและบทบาทที่ 2 เป็นนักปกครอง ผู้ว่าฯ ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชน รับฟังปัญหา เป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย

“ชีวิตการทำงาน ผมไม่เคยเลือกพื้นที่ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ระยะเวลาจะสั้นหรือยาว ผมยืนยันว่าจะทำทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์กับชาวสงขลา หากระยะเวลาสั้นแต่ถ้าเราตั้งใจทำมันจะเกิดประโยชน์แน่นอน”

ความภูมิใจสูงสุดหลังเกษียณอายุราชการ อยากให้คนจดจำในฐานะคนที่ทำประโยชน์ให้พื้นที่ อยากประสบความสำเร็จในส่วนนี้

“ผมเป็นคนธรรมดาเหมือนกับพี่น้องประชาชนสัมผัสและสะท้อนปัญหาได้ พร้อมที่จะพบกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม”