เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 และช่วงที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2563 ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 (เริ่มรับเงิน เดือนตุลาคม 2563) โดยมีคุณสมบัติของผู้สูงอายุ ดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อยาง แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

โดยมีเอกสารหลักฐานการลงทะเบียน ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร.0-7432-2417 หรือ 0-7431-1015 ต่อ 140

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์