สงขลา – สวท.สงขลา เดินหน้าเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุ มุ่งยกระดับการนำเสนอรายการและข่าว ผ่านทางสถานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารในยุคดิจิทัล

16 ต.ค. 62 ที่โรงแรมคุ้มไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (สวท.สงขลา) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการนำเสนอรายการและข่าว” ให้กับเครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุของทางสถานี เพื่อเสริมศักยภาพในการยกระดับการนำเสนอข่าวสารผ่านรายการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนผู้บริโภคข่าวสารในยุคดิจิทัล ซึ่งมีเครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

นางสาวเหมวดี เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการนำเสนอรายการและข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจั งหวัดสงขลา” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการนำเสนอรายการและข่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้จัดรายการด้วยกัน และระหว่างผู้จัดรายการกับบุคลากรของ สวท.สงขลา

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย ในช่วงเช้าจัดให้มีการพบปะชี้แจงเกี่ยวกับความร่วมมือในการทำงาน , การจัดประชุม หัวข้อ “การเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและโซเชียลมีเดียของกรมประชาสัมพันธ์” และ “แผนการขอคลื่นความถี่ และการเตรียมตัวรองรับการจัดสรรผังรายการเพื่อประกอบการขอคลื่นความถี่” โดยมีนางสาวเหมวดี เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “20 อุปนิสัยของผู้จัดรายการวิทยุที่มีประสิทธิภาพ” และ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในยุค 4.0” โดยมีนางนาถนภา ทินกร อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการบรรยายมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการจัดรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนผู้รับข่าวสาร สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา