ผู้ว่าฯ สงขลา กำชับส่วนราชการในพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และตรงจุด สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

16 ต.ค. 62 ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการพบปะ และพูดคุยกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการประสานความร่วมมือร่วมกันของส่วนราชการในพื้นที่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จำนวนกว่า 200 หน่วย โดยขอให้ทุกหน่วยดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะ “ข้าราชการ” จะต้องให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การเข้าร่วมงานรัฐพิธี , การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ฯลฯ หากเกินกำลังในพื้นที่ให้เร่งประสานหน่วยเหนือเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป

โดยให้ยึดหลักหัวใจสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยร่วมกันจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยให้เชื่อมโยงการกีฬา การท่องเที่ยว สินค้าโอทอป กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สามารถดึงประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญในการยกระดับเมือง สู่ Smart City , Green City , Mice City ฯลฯ ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลา ได้รับการประกาศเป็น “Sport City” แล้ว เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และสนามกีฬา จึงต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา, โปรดปราน บุญธรรม KTSLive