วันนี้ 16 ตุลาคม 2562 9.30 น. ที่ห้องประชุมฯ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา อบจ. สงขลา เปิดประชุมสภา อบจ.สงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม

โดยการประชุมสภาอบจ.สงขลาในวันนี้มีระเบียบวาระทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ ซึ่งมีวาระสำคัญคือการยื่นญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติอบจ.สงขลา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดอบจ.สงขลาและปฎิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลาเป็นผู้นำเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภาฯ

ซึ่งบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อสมาชิกฯ (ส.อบจ.) ได้ผลัดเปลี่ยนกันลุกขึ้นอภิปรายถึงโครงการพัฒนาของ อบจ. สงขลา ซึ่งส่วนใหญ่จะอภิปรายถึงการใช้งบประมาณที่ลงไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไปกระจุกอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ต้องใช้การจัซื้อจัดจ้างแบบวิธีพิเศษ

ซึ่งหลังจากนั้นนายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา และปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯอบจ.สงขลาได้ตอบกระทู้คำถามต่างๆต่อสภาฯ (ชมคลิป)

สำหรับการประชุมสภาอบจ.สงขลาในวันนี้มี (ส.อบจ.สงขลา)เข้าร่วมประชุมจำนวน 26 คน และส.อบจ.ที่ไม่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า การประชุมสภาฯเพื่อยื่นข้อบัญญัติร่างงบประมาณในวันนี้จะมีการล้มสภาฯเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการประชุมก็ผ่านไปด้วยดี