ธนาคารโลกประจําประเทศไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก”

วันนี้ (16 ต.ค.62) ที่ห้อง 201 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ธนาคารโลกประจําประเทศไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก” โดยมี ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีวิทยากรร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก สํานักงานประเทศไทย นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้ และ ดร. สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันอภิปรายในเรื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก

การสัมมนาครั้งนี้มุ่งให้ความรู้ในเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทิศทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางกระแสความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมโยงจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ และความท้าทายของเศรษฐกิจภาคใต้ในระยะต่อไป นอกจากนี้ยังอภิปรายถึงความเป็นเมืองกับเศรษฐกิจภาคใต้ ความเหลื่อมล้ำในกลุ่มประชากรภาคใต้ รวมถึงโอกาสเพื่อการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมในอนาคต

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ผู้แทนจากสถานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการธนาคาร นักศึกษา รวมถึงผู้มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับองค์ความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้างเศรษฐกิจในภาคใต้และเศรษฐกิจไทยในบริบทความท้าทายของเศรษฐกิจภาคใต้ อันจะนําไปสู่การก้าวทันกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง