อีเว้นท์หาดใหญ่ ต้องเรียนรู้ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง จึงจะก้าวผ่านและพัฒนาต่อไปได้ในยุค Disruption ที่ผ่านมา มีการจัดงานแสดงสินค้าอยู่ตลอดและ
ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าหรือผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่า “Disruption” จะเข้าผลต่อหลายๆ ธุรกิจ

นายพรชัย จันทรศุภแสง Assistant General Manager, Commart กล่าวว่า การจัดงานอีเว้นท์หรืองานแสดงสินค้า (Event Marketing) เป็นการทำการตลาดเชิงกิจกรรม เพราะการจัดงานแสดงสินค้าเป็นการจัดงานในลักษณะ Experience Marketing หรือ การตลาดเชิงประสบการณ์ นั่นคือ ผู้บริโภคสามารถมองเห็น จับต้องสินค้าที่ตัวเองต้องการได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ซึ่งออนไลน์ไม่สามารถทำการตลาดในลักษณะนี้ได้

นายพรชัย จันทรศุภแสง

“การจัดงานแสดงสินค้า หรือการทำให้หาดใหญ่เป็นเมืองไมซ์ เมืองต่อไปของประเทศ จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับยุคดิจิทัล นำเอาปัญหาเรื่อง Digital TechnologyDisruption มาเป็นประเด็นในการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบไปสู่การพัฒนาต่อไปได้”

นายวิสาน กาญจนยนตร์ กรรมการผู้จัดการหจก.O.K.Plus Event & Organizer Songkhla – Hatyai กล่าวว่า การจัดงานอีเว้นท์ในยุคปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะการทำธุรกิจดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัดงาน แม้ว่าปัจจุบันปัญหา Disruption กำลังส่งผลกับหลายๆ ธุรกิจ แต่หากเรารู้จักปรับตัวให้ทันตามยุคสมัย ก็จะสามารถช่วยให้ธุรกิจนี้สามารถก้าวต่อไปได้