นักศึกษา มรภ.สงขลา โชว์ผลงานพัฒนานกกระทาแช่แข็งพร้อมปรุง ช่วยเพิ่มรายได้ชุมชน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา ว่า งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จำนวน 7 ทีม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาในนาม Food and design กลุ่มแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ่อเตี้ยฟาร์มนกกระทา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันในระดับประเทศ นอกจากจากนั้น ยังมีทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล คือ กลุ่มไข่เค็มกะทิสดใบเตย ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา กลุ่มแม่บ้านเกาะแต้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแต้ว และกลุ่มขนมเปี๊ยะ บ้านท่าขาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบ OTOP สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา การทำงานต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะเป็นแนวทางก่อเกิดการพัฒนาศักยภาพเมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน นำไปสู่การสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ซึ่งการแก้ปัญหาความยากจนถือเป็นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และกำหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานความพอดีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก สนับสนุนจัดตั้งกิจการที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้า หรือให้บริการ ส่งเสริมการจ้างงาน โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรอย่างเดียว แต่เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมด้วย

ด้าน ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นการบูรณาการภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้าง และพัฒนายกระดับขีดความสามารถ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงิน และศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เกิดผลที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันนักศึกษาของ มรภ.สงขลา ที่เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิตเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย และทรัพยากรอันมีค่า เพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน และเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ตระหนัก และรู้จักการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์