มท.3​ นำคณะลุยพื้นที่พัทลุง​ ตรวจโครงการระบบระบายน้ำ​ แก้ปัญหาน้ำท่วม

11 ตุลาคม 2562 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยม “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ” และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง”

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน “โครงการกำจัดผักตบชวา ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองให้การสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา โดยมี นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายดนัย สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วย นายอนุชิต มากนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ และนายปราโมทย์ พรหมทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง บรรยายสรุปโครงการ