วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา


ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. เปิดเผยว่า “ จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน ได้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกิดกับผู้เรียนและองค์กร ถือเป็นความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลสะท้อนที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ ครู กศน. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ และมีความใกล้ชิดกับชุมชนในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ


ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเท และเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ตนในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชนให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน.ต่อไป


นอกจากนี้ รมช.ศธ.ได้มอบเกียรติบัตร แก่เครือข่ายผู้ที่สนับสนุน กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ดีเด่น จำนวน ๗ รางวัล และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ประเภทเรียนดีแต่ยากจนจำนวน 3 ทุนและเยี่ยมชมนิทรรศการ กศน.สงขลา Wow ก้าวสู่ยุคดิจิตอล พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจแก่นักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และบุคคลที่มาร่วมกิจกรรม