เกษตรเขต 5 เดินหน้าการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของภาครัฐ

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร ลงพื้นที่ จังหวัด สตูล ตรัง และกระบี่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดและมอบแนวทางการดำเนินงานขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรตามมาตรการของรัฐบาล ปี พ.ศ.2562
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร


เป็นหน่วยงาน ทำหน้าที่ดำเนินการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อเก็บข้อมูลการทำการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละช่วงการปลูกและตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ แล้วส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อโอนเงินให้กับเกษตรกรโดยตรงผ่านทางบัญชีของเกษตรกรที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ได้มีการจ่ายเงิน งวดแรกแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562 – 2563 จะเริ่มจ่ายเงินในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

การขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถไปขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษรตรได้ทำการปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 – 2563 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562 – 2563 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 และมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆจากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอพพลิเคชั่น โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ “ติดตามสิทธิ์” แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

หรือตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ได้ที่เว็บไชต์ https://chongkho.inbaac.com/ โดยกรอกข้อมูลเพียงเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 14 จังหวัดภาคใต้ ชนิดพืชปาล์มน้ำมันเกษตรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 จำนวน 247,061 ครัวเรือน จำนวน 3,914,950 ไร่ ปัจจุบันเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลเป็นปี 62 จำนวน 250,469 ครัวเรือน คงเหลือ 83,780 ครัวเรือนที่ยังไม่มาปรับปรุงข้อมูล ชนิดพืชข้าว จำนวน 90,866 ครัวเรือน จำนวน 123,973 ไร่ ปรับปรุงข้อมูลแล้ว 13,336 ครัวเรือน คงเหลือ 85,234 ครัวเรือน จึงขอเน้นย้ำให้เกษตรกรที่ยังไม่มาขึ้นหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 3 จังหวัด (สตูล ตรัง กระบี่) ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมาก เพื่อให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานและเร่งรัดกำกับให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โปร่งใส เป็นธรรม