สงขลา – ม.หาดใหญ่จับมือภาคีเครือข่าย เดินหน้าการรับมือด้านสุขภาวะกับฝุ่น PM 2.5

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย สมาคมยักษ์ขาว และ Thai PBS เปิดวงเสวนาตระหนักรู้ด้านปัญหา หมอกควัน และการรับมือด้านสุขภาวะกับฝุ่น PM 2.5 ในวันที่ 5  ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการ จาก Thai PBS  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาหมอกควันจากทางภาคเหนือของประเทศไทย  เข้าใจและรับมือด้านสุขภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ร่วมด้วยเครือข่ายภาคีในจังหวัดสงขลา  ได้แก่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12  สงขลา  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( DEPA ) สาขาภาคใต้ตอนล่าง  ตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนคลองหวะ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ในโอกาสนี้ ภาคีเครือข่ายฯ นำโดยสมาคมยักษ์ขาวได้มอบหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมอบเครื่องวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ในการตรวจวัดอากาศและดูแลนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

สำหรับการหารือในครั้งนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ ผศ.ดร. นิอร  สิริมงคลเลิศกุล  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้ข้อมูลสถานการณ์จากทางภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย  การร่วมตัวการทำงานอย่างจริงจังของภาคเอกชนในการรับมือ PM 2.5  รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพซึ่งการได้รับฝุ่นเป็นเวลายาวนาน จะส่งผลให้เกิดโรคทางเดินหายใจ  ระบบหลอดเลือก  COPR และโรคตา

คุณนิศานาถ  รัตนนาคินทร์  ตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาด  มีการร่างกฎหมายอากาศสะอาดเพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน  คุณมงคลชัย  ดวงแสงทอง  ผู้ก่อตั้งสมาคมยักษ์ขาว กล่าวสนับสนุนการทำงานเพื่อรับมือกับฝุ่น PM 2.5  ในฐานะภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพซึ่งประชาชนไม่สามารถนิ่งนอนใจ ร่วมกันจับมือกับเครือข่าย 8 สถาบัน  อันได้แก่  มหาวิทยาลุยราชภัฎเชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย ( สอท.)  หอการค้าจังหวัดเชียงราย  ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย  กลุ่มจิตอาสาวิจัยและพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ERIG)  PLAN INTERNATIONAL และ RESEARCH & INNOVATION FOR SUSTAINABILITY CENTER   ในการผลิตเครื่องวัดฝุ่นละออง PM 2.5 การใช้ธงสุขภาพ 5 สี  และการเรียนรู้สู่ฝุ่นอยากปลอดภัยเริ่มต้นในโรงเรียนด้วยการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่น (Safe Zone)

ด้านภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา อาทิ นายลัภย์  หนูประดิษฐ์ ปราชญ์ชุมชนและตัวแทนภาคประชาชนจากชุมชนคลองหวะ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังคงทำกิจกรรมอย่างปกติ ในช่วงวันที่ 17  กันยายน 2562 ที่หาดใหญ่เองได้รับผลกระทบด้านฝุ่นควันอย่างมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ในบทบาทมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และสื่อสารข้อมูลแก่นักศึกษา  เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในการระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง และยินดีอย่างยิ่งในการผสานความร่วมมือ เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน และชุมชน

การรับมือด้านสุขภาวะจากฝุ่น PM 2.5 และผลกระทบต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป