จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019″ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมประชุม และร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา มุ่งขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

ช่วงบ่ายวันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019″

โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร , นายรังสี รัตนปราการ เจ้าของโรงสีแดงรุ่นที่ 3 และประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม , นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม , ดร.จเร สุวรรณชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ผู้แทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา , ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา , ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนสถาบันการศึกษา , ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายอำพล พงศ์สุวรรณ กล่าวว่า จากการที่สงขลาได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่าสำคัญของประเทศในปี พ.ศ.2553 ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้เกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าสงขลาประกอบกับในปี พ.ศ.2551 เมืองปีนัง และมะละกา ในประเทศมาเลเซีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก

จึงมีการประชุมหารือร่วมกันหลายครั้งร่วมกับนักวิชาการด้านอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเห็นว่าเมืองเก่าสงขลามีศักยภาพสูง พอที่จะยกระดับสู่การเป็นมืองมรดกโลกได้เช่นเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จึงได้เริ่มโครงการ “สงขลา สู่เมืองมรดกโลก” เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัด ประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลของเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019″ ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ณทัพพ์ดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพื้นที่เมืองเก่าสงขลา เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าต่าง ๆ ในทวีปเอเชียที่เป็นเมืองท่าสำคัญในการค้าทางทะเล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

รวมถึงจังหวัดสงขลา ที่มีการติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างประเทศมานานนับพันปี เป็นการเผยแพร่ศักยภาพของเมืองเก่าสงขลาในการยกระดับสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเช่นเดียวกับเมืองท่าอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ปีนัง มะละกา ฮอยอัน ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมประชุม และร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2562 ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมนานาชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมสำรวจเมืองเก่าสงขลาเขาแดง อำเภอสิงหนคร , เมืองเก่าสงขลาแหลมสน , สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ และบริเวณเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง , การกล่าวสุนทรพจน์ : จากเส้นทางสายไหมสู่หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดย ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย , “อนาคตของเมืองมรดกโลกในประเทศไทย” โดย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกด้วย

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา