การประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นการร่วมมือกับทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 9 / 2561 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการโดยการประสานงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแน่นแฟ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายและแผนงานของรัฐบาล ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้ง การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ ดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อย่างยุติธรรมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดที่มีผลต่อความมั่นคง

โดยในโอกาสนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้รายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการบูรณาการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่และทำ MOU ในการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา การป้องกันและแก้ไขแัญหายาเสพติดโดยชุดจิตอาสา ญาลันนันบารู ลงพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม เพิ่มอาสาสมัครรักษาดินแดนทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง ให้ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน การแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนเชื่อมต่อเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี การดำเนินการโครงการชุมชนศรัทธากำปงตักวาตามหลักศาสนาที่ถูกต้องซึ่งดำเนินการ ไปแล้ว 1,863 หมู่บ้าน สำหรับการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในปี 2562 ที่สำคัญได้แก่ การดำเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู การเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการเดินหน้าประสานงานสร้างความเข้าใจกับองค์กรต่างๆ ซึ่ง การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง