24 กันยา! ม.อ. จัด “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มอบเกียรติ บัตรยกย่อง 3 ต้นแบบสังคม “ผศ.นพ.เทิดพงศ์-อาจารย์หนู-ชนวรรฒน์” ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น

มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์(ม.อ.) จัดโครงการวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562 โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาและนันทนาการ ม.อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

ในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมมอบเกียรติ บัตร และเงินรางวัล ผู้ที่อุทิศ ตน เสียสละ และบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ได้แก่ แพทย์ผู้ อุทิศ ตนบำเพ็ญ ประโยชน์ เพื่อผู้อื่น ผศ.นพ.เทิดพงศ์ ทองศรีราช, บุคคลผู้อุทิศตนบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม, บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ อุทิศ ตนบำเพ็ญ ประโยชน์ เพื่อผู้อื่น นายชนวรรฒน์ ชูแสง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการมอบรางวลั ผชู้ นะการประกวดโครงการที่เน้นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ฯ

ผศ.ดร.นิวัตน์ แก้วประดับ กล่าวว่า ใน “วันมหิดล” มหาวิทยาลัยฯ ถือเป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Sout is for the Benefit of Mankind” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2562 วันคล้ายวันทิวงคต
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ผู้ซึ่ง
วางรากฐาน และแนวทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองแก่วงการแพทย์ และสาธารณสุขไทยอย่างเอนกอนันต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่านหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆขึ้น เพื่อแสดงกตเวทิตา และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทและกระแสพระราชดำรัส ที่ว่า

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ฉะนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราทุกคน ขอให้ยึดถือพระราชดำรัสนี้เป็นสติคอยเตือนใจ มุ่งมั่น กำหนดเป็นแนวทางประกอบอาชีพ ด้วยความเสียสละและบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราทุกคน