เทคนิคหาดใหญ่ จับมือ มจพ. รับมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงานฯ ทั้ง สถานีอัดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบขนาด 10 kW และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่คนใต้

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดงานพิธีส่งมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2 โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ,รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  , นายอดิศักดิ์ เซ็นเสถียร รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้

รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผอ.สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดพิธีส่งมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ระยะที่ 2 ให้กับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่นำไปใช้ประโยชน์ในการอบรมเรื่องพลังงานทดแทน

ความตั้งใจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน คือ ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ที่มีความพร้อมในเรื่องนี้ รวมทั้งมีภาควิชาเทคนิคพลังงาน นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ นอกจากนั้นวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลเกี่ยวกับพลังงานมาค่อนข้างเยอะ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ได้รับการพิจารณาเป็น 1 ใน 6 วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ

การส่งมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน ที่ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สถานีอัดประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบขนาด 10 kW  เพื่ออัดประจุไฟฟ้าให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและจัดหารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 15 คัน ให้สถานศึกษามีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คาดว่าศูนย์สาธิิตฯ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เทคนิคการจัดการพลังงาน และเราคาดว่าศูนย์สาธิตแห่งนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนสาขาอื่นทั้ง แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างยนต์ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเรื่องพลังงานทดแทนมีความจำเป็นมาก

“วันนี้เราได้จัดอบรมให้กับคุณครู ได้เรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ทั้งด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ผมหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานให้กับผู้ที่สนใจเพื่อให้เค้าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต”

นายภวัต สมนาค นักศึกษาสาขาเทคนิคการจัดการพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทางวิทยาลัยได้รับมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงานฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอนสำหรับสาขาเทคนิคการจัดการพลังงาน ซึ่งยังเป็นสาขาใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนเรียน เป็นสาขาที่น่าสนใจในอนาคต ภาควิชานี้จะสอนเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ซึ่งสอนเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายบริษัทที่ยังขาดแคลนแรงงานในด้านนี้ ซึ่งสาขานี้มีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ทำให้โอกาสในการหางานมีมากกว่าสาขาอื่น”