depa ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม จ.ภูเก็ต จัดอบรม “สร้างธุรกิจให้เติบโต” เตรียมความพร้อมสู่ “Digital Platform 2020” ให้แก่นักธุรกิจในหาดใหญ่

วันนี้ (25 ก.ย. 62) สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “สร้างธุรกิจให้เติบโต” เตรียมความพร้อม…สู่ Digital Platform 2020 ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ โรงแรมคริสตัส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดงาน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้” และ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation) และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์สูงสุด”

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ คุณติวากรณ์ คำจุน นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบตลาดออนไลน์ บรรยายในหัวข้อ “สร้างธุรกิจให้เติบโต” เตรียมความพร้อมสู่ “Digital Platform 2020”

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation fund) มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม

ประเภท Solutions ที่สนับสนุนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ Operation Backbone เช่น ERP (การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม), CRM (Customer Relationship Management หรือการบริหารลูกค้า), HR,บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า เป็นต้น เป็นการกระตุ้นตลาดและ Jump Start การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEs