รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร่วมรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตร ” เปิดบ้านเกษตร ชม ช้อป แชะ” สินค้าเกษตรดีมีคุณภาพจังหวัดสงขลา

           

            วันนี้ (24 ก.ย. 62) ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร่วมรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตร ” เปิดบ้านเกษตร ชม ช้อป แชะ” สินค้าเกษตรดีมีคุณภาพจังหวัดสงขลา โดยมีนายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือ ปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เกษตรอำเภอ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม    นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมร่วมรณรงค์บริโภคสินค้า เกษตร “เปิดบ้านเกษตร ชม ช้อป แชะ” เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคตเป็นหนึ่งช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดสงขลาและพัฒนาทักษะด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเน้นรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง ให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้บริโภคเพราะการทำการเกษตรในปัจจุบันนอกจากเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตแล้ว ด้านการตลาดก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเช่นกัน    สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันกินทุเรียน การแข่งขันกินแตงโม การจัดแสดงสินค้า จำนวน 47 บูท จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ศพก. YSF กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตลาดเกษตรกรและเครือข่าย การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเชื่อมโยงการตลาดและการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

#จังหวัดสงขลา #โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร่วมรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตร ” #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ที่มาข้อมูล : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์