11 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งขาติ (วช.)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยแม่ข่ายจากทุกภูมิภาค รวม 11 แห่ง

ในการร่วมผลักดันให้เกิดกลไลการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ รวมทั้งขับเคลื่อนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงานดังกล่าวสร้างความเข้มแข็งเครือข่าวิจัยภูมิภาคและมหาวิทยาลัยแม่ข่ายอย่างเป็นที่น่าชื่นชม ประกอบด้วย การพัมนาความรู้ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ทำให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคและมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้การดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยภายในภูมิภาคอย่างรวดเร็๋วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับนโยบายของหน่วยงานเครือข่ายที่มีการขยายผลดำเนินการร่วมกัน และเป็นการเปิดเวทีเพื่อแสดงผลผลิตจากการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วช.กับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายและมหาวิทยาลัยลูกข่าย