นิเทศฯ มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปีที่ 4
เฟ้นเยาวชนฝึกทักษะภาษาไทย ปูทางสู่มืออาชีพ

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปีที่ 4 ดึงคนรุ่นใหม่ฝึกทักษะใช้ภาษาไทยถูกต้อง วางรากฐานสู่นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.62 ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ชิงทุนการศึกษารวม 7,000 บาท รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท และชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์มาบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา เนื่องจากเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบันเรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การพูด และการอ่าน เช่น การอ่านเพี้ยนสระ เพี้ยนวรรณยุกต์ เพี้ยนพยัญชนะ การอ่านออกเสียง ร ล การสะกดคำผิด และการสร้างคำใหม่ขึ้นมาใช้เอง

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ กล่าวว่า ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนรับอิทธิพลการเสพภาษาที่ผิดเพี้ยนมาจากสื่อโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกันผู้ประกาศข่าวที่อยู่ในสื่อหลักอย่างสื่อวิทยุโทรทัศน์ ยังคงมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อ คือการนำสื่อวิทยุโทรทัศน์มาใช้ร่วมกันกับสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น การดูรายการข่าวแบบออนไลน์ จึงทำให้เด็กและเยาวชนยังคงชอบดู ชอบฟังและสนใจรายการข่าวของวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้น ผู้ที่จะประกอบอาชีพผู้ประกาศข่าวยังคงต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามรูปแบบของหลักภาษา เพราะผู้ประกาศข่าวเปรียบเสมือนครูภาษาไทย ซึ่งเป็นต้นแบบในด้านการใช้ภาษา จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักวิธี

ด้าน นายกฤษฎา ศรสำแดง นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา ประธานโครงการ กล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อาทิ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ห้องถ่ายภาพนิ่ง ห้องเธียเตอร์สำหรับชมภาพยนตร์ ห้องบันทึกเสียง ทั้งยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกกระบวนการ มีอุปกรณ์ทันสมัยพร้อมต่อการผลิตผลงานให้ออกมาอย่างมืออาชีพ ตอบโจทย์นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจในอาชีพผู้ประกาศข่าว ต้องมีการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกาศข่าว โดยฝึกการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักภาษา และมีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในอนาคต จึงนำมาสู่การจัดประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ เพื่อวางรากฐานน้องๆ สู่นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพในอนาคต

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เป็นผู้ที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และไม่เคยเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ใดมาก่อน โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 21 ต.ค.62 ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา หรือทางอีเมล jularat.no@skru.ac.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางเพจ Facebook : SKRU. Announcer Contest ปีที่ 4 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-3738-6063 (วาเนสซา โต๊ะเส็น) หรือ โทร. 09-3731-1554 (ชนิกานต์ พรรษา)