เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

 

นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.)กล่าวว่า “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องการเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

 

“โดยพบว่าผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาชั้นเรียนให้เปลี่ยนแปลงได้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)”

 

นายวาทิต กล่าวและว่า ในประเทศไทย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำมาปรับใช้กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอนวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าวอีกด้วย