21​ กันยายน 2562 บริเวณสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) จังหวัดสงขลา นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นประธานเปิดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก.จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบตลาดในทุกระดับ

ซึ่งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ดำเนินการโครงการตลาดสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการตลาด การสร้างเครือยข่ายนวัตกรรม  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร​ ตลอดจนพัฒนาเป็นองค์คงามรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อตก.ได้คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรงให้มาจำหน่ายภายในงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน

ซึ่งอตก.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบตลาด ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร

“ผมขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรราคาถูกจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรโดยตรงมากกว่า 40 ร้าน”​

ซึ่งนอกจากนั้นยังมีการแสดงนิทรรศการการทำมะพร้าวบอนไซ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกษตรกรอีกด้วย

สำหรับงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ​อตก.จังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวัน 20-23 กันยายน 2562  โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและมีการแจกต้นกล้วยไม้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าเกษตรภายในงานทุกวัน