รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำผู้ว่าฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิจัยพัฒนาการแปรรูปยางพารา ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และรองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี  รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์     การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ตลอดจนผู้แทนสถาบันการศึกษาของไทย ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปยางพาราโครงการอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยมี Mr.Li Yong Sheng ประธานบริษัท  China Rubber Yong Sheng  Southeast Asia Latex Products Companylimited by Shares และคณะร่วมให้การต้อนรับ ที่ อาคาร SHANGHAI-ASEAN เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า  จะเห็นได้ว่ายางพาราสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งภาคใต้ของประเทศไทยมีวัตถุดิบคือยางพาราและไม้ยางพารา ที่จะนำมาแปรสภาพเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นจำนวนมาก เราส่งเสริมให้มีนิคมยางพาราเกิดขึ้นที่ จ.สงขลา และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำหน้าที่วิจัยค้นคว้านำยางพาราไปแปรรูปในลักษณะต่างๆ วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาพความร่วมมือระหว่างภาคใต้ของประเทศไทยกับมณฑลยูนนานก้าวไปอีกระดับหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

 

นอกจากมีความตั้งใจจะมาร่วมกันพัฒนายกระดับการแปรรูปยางพาราแล้ว ก็ยังมีภาคเกษตรอื่นๆที่มาร่วมด้วย ซึ่งหนึ่งในจำนวนสินค้าเกษตรของประเทศไทยคือสินค้าประมง ถ้าหากว่าสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทยกับภาคเอกชนของยูนนานได้ก็จะเป็นความร่วมมือที่ดีในอนาคตต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลากะพงและกุ้ง ถือว่าเป็นจุดแข็งของภาคการเกษตรของประเทศไทยที่สามารถเห็นทางภาคใต้ได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ยังมีการร่วมมือกันในการส่งเสริมวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยคือมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมณฑลยูนนาน โดยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังศึกษาอยู่ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเชิงสร้างสรรค์ความร่วมมือไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด เป็นการร่วมมือกันในการที่จะได้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะทำให้ทั้งสองประเทศเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันมากยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้หลังจากพูดคุยหารือเสร็จสิ้น ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่มณฑลยูนนาน ประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์ Research and Development center for Latex Product ระหว่าง              Kunming University กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการขยายผลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและมณฑลยูนนาน การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาความเสมอภาคร่วมกันและสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน ระหว่าง วิทยาลัย CPAEDU Beijing Photography Hanshou   วิทยาเขตคุณหมิง ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

 

 

อย่่างไรก็ดีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทยร่วมกับภาคเอกชนของมณฑลยูนนาน ประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมของพุทธศาสนา ระหว่างวัดญวนของประเทศไทย (นิกายมหายาน) ร่วมกับวัดในพื้นที่มณฑลยูนนาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร ระหว่าง บริษัทไทยยูเนียนการขนส่งและ บริษัท Yunnan Yunshangyun Trade การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการนำเข้าอาหารซีฟู๊ดระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการชาวประมงไทย ร่วมกับบริษัท Kunming Gao Shanggao Group การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยข้อตกลงที่จะสร้างเมืองผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพระหว่างสถาบันการวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับสมาคมคุนหมิง  โดยภายหลังจากเสร็จการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัย Latex Product Research and development Center และเปิดศูนย์ The Health Industrial Service Center อีกด้วย