มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นศ.พิเศษ
สอนทำธุรกิจสร้างอาชีพหลังเรียนจบ เสริมทักษะอยู่ร่วมสังคม

                มรภ.สงขลา ทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตลอดเดือน ก.ย. 62-มี.ค.63 ฝึกนักศึกษาพิเศษทำธุรกิจ เตรียมพร้อมสร้างอาชีพหลังเรียนจบ ควบคู่เสริมทักษะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลพิการ ตลอดเดือน ก.ย. 62-มี.ค.63 ณ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ ว่า เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำธุรกิจให้กับบุคคลพิการและนักศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักหรือสร้างรายได้เสริมหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาพิการ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ และเปิดให้เยี่ยมชมศิลปะภาพวาดผลงานของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของบุคคลพิการ

ผศ.ดร.โสภณ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา มีหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษและบุคคลพิการ ตลอดจนให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาที่ว่า พัฒนาเด็กพิเศษด้วยเมตตาธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน และมีวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ มุ่งเน้นบริการทางการศึกษาพิเศษที่มีมาตรฐาน บนพื้นฐานความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน นอกจากนั้น ยังได้วางแนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้บุคคลพิการได้เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม และฝึกปฏิบัติการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างอาชีพในอนาคต

ที่มาข้อมูล: ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)