“กาแฟขี้ควาย” สร้างความต่าง อย่างมีสไตล์
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น “ธุรกิจกาแฟขี้ควาย” จากภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการการบริการวิชาการ สัมมนาเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น “ธุรกิจกาแฟขี้ควาย” จากภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลก ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นประธานเปิดพิธี นายพิทักษ์ สุวรรณโน รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง สหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน


โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดโลก ให้กับสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป บรรยายโดยอาจารย์สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ ผู้คิดค้น “กาแฟขี้ควาย” คนแรกของประเทศไทย เพิ่มมูลค่าเมล็ดกาแฟในท้องถิ่นเป็นกิโลละหมื่นบาท! ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งตลาดในต่างประเทศให้ความสนใจในการขอเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย อาทิ ประเทศเบลเยียม ใต้หวัน ฯลฯ มาถ่ายทอดความรู้และให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

“เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเองต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คือ ปัญญาดี มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพที่รับใช้สังคมและตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม”