นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการตามมาตรการของรัฐปี พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ คือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 และโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ข้าว และปาล์มน้ำมันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปาล์มน้ำมันในภาวะราคาตกต่ำป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และเพื่อให้กลไกตลาดทำงานเป็นปกติ ซึ่งเกษตรกรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นั้น ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน


ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกปี เพื่อให้ทางราชการได้รู้ข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละปีว่า เกษตรกรปลูกพืชอะไร เนื้อที่เท่าไหร่ ไว้เป็นข้อมูลประเมินภาวะผลผลิตของแต่ละปี และนำไปใช้ในการเป็นข้อมูลเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐ และได้รับสิทธิในการซื้อและใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

และขอเน้นย้ำให้เกษตรกร แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หากไม่ได้ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรและจะถูกยกเลิกครั้งแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ แต่หากเกษตรกรยังดำเนินกิจกรรมการเกษตรอยู่ก็สามารถมาแจ้งขึ้นขึ้นทะเบียนใหม่ได้ภายหลัง

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งกำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบหมาย กำชับ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และนำสื่อมวลชนดูงาน การเตรียมความพร้อมในการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง

ซึ่งมีการสาธิตการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรบนแอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการบันทึกข้อมูลของเกษตรกรเข้าระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร


สำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้ นั้น มีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,189,555 ครัวเรือน รวมพื้นที่ที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในปี 2562 เป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในภาคใต้มีจำนวน 880,000 ครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลแล้ว ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 จำนวน 908,048 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของจำนวนเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 106.07 ของจำนวนเกษตรกรเป้าหมายในการปรับปรุง

ปี 2562 เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่ง ไม่ได้ทำกิจกรรมการเกษตรแล้ว และในฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกข้าว 780,513 ไร่ เกษตรกร จำนวน 91,473 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกยางพารา 15,703,250 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 715,260 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 4,953,214 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 250,000 ครัวเรือน